1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem"), stanowi integralną część łączącej strony Umowy o świadczenie usług portalu internetowego ZONEKIDS.PL (zwany dalej "Portalem"). Regulamin określa zasady dostępu do treści oraz warunki korzystania z Portalu przez Użytkowników, w tym prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców Portalu.

1.2. Portal działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zm.), ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Klauzuli informacyjnej opublikowanej na stronie Portalu – w zakładce Pliki cookies, która stanowi integralną część Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usług przez ZONEKIDS.PL.

1.4. Usługobiorca oraz Użytkownik poprzez korzystanie z Portalu w jakiejkolwiek formie oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą informacyjną opublikowaną na stronie Portalu, akceptuje w całości jej treść oraz treść niniejszego Regulaminu.

1.5. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne, z zastrzeżeniem zdania drugiego. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Portalu także dobrowolne i odpłatne usługi, których przedmiotem jest umieszczanie na Portalu przez zarejestrowanych Usługobiorców ogłoszeń i artykułów promujących w szczególności Usługi, Produkty, zajęcia, miejsca lub ciekawostki wyłącznie o tematyce przeznaczonej dla rodziców i dzieci, możliwość korzystania z Kalendarza do rezerwacji, promowanie Usług Usługobiorcy na stronie internetowej ZONEKIDS.PL, umożliwienie dokonywania płatności za pomocą bankowości internetowej za pośrednictwem serwisu PayU przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą.

1.6. Usługobiorca oraz Użytkownik poprzez korzystanie z Portalu w jakiejkolwiek formie oświadcza, że akceptuje w całości Regulamin, w tym Polityki Prywatności.

1.7. Użytkownicy i Usługobiorcy zezwalają Usługodawcy na stosowanie komunikacji w formie poczty elektronicznej przesyłanej na adresy e-mail podane w procesie rejestracji. Użytkownicy - poprzez podanie numeru telefonu i zaznaczenie odpowiedniego checkboxu przy składania zamówienia - mogą zezwolić Usługodawcy na przesyłanie do nich wiadomości tekstowych (SMS) z informacjami dotyczącymi np. potwierdzenia zamówienia Usługi.

2. DEFINICJE

 

2.1. Portal – serwis informacyjno-transakcyjny ZONEKIDS.PL umożliwiający zamieszczanie wpisów dotyczących Usług i Produktów dla dzieci przez Usługobiorców Zawierający bazę ogłoszeń i artykułów promujących w szczególności Usługi, zajęcia, miejsca, lub ciekawostki wyłącznie o tematyce przeznaczonej dla rodziców i dzieci. Umożliwiający wyszukiwanie Usług i Produktów, dokonywanie rezerwacji i zakupu przez Użytkowników poszczególnych Usług oferowanych za pośrednictwem Portalu ZONEKIDS.PL  

2.2. Usługodawca – ZONEKIDS.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie 71-779 przy ul. Zimorodka 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000743908, NIP: 8571758042, REGON: 380957114, adres poczty elektronicznej: info@zonekids.pl .

2.3. Usługobiorca –podmiot korzystający z Portalu, przedstawiający swoje usługi, zajęcia, miejsca lub ciekawostki o tematyce przeznaczonej dla rodziców i dzieci, z zastrzeżeniem, że dokona dobrowolnej rejestracji za pośrednictwem Formularza Rejestracji i utworzenia Konta, umożliwiającego dostęp do szerszej funkcjonalności Portalu, może dokonać jedynie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

2.4. Użytkownik – podmiot korzystający z Portalu, poszukujący usług, zajęć, miejsc lub ciekawostek o tematyce przeznaczonej dla rodziców i dzieci, będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, ale której ustawa przyznaje zdolność prawną.

2.5. Rejestracja - procedura zakładania Konta za pomocą Formularza Rejestracji zamieszczonego na Portalu.

2.6. Formularz Rejestracji – interaktywny formularz dostępny na Portalu, umożliwiający Usługobiorcy utworzenie Konta i uzyskanie dostępu do szerszej funkcjonalności Portalu.

2.7. Konto – część Portalu skonfigurowana i udostępniona dla Usługobiorcy, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę w Formularzu Rejestracji, dostępna pod indywidulanym adresem internetowym za pośrednictwem dedykowanego linka, przekazanego Usługobiorcy przez Usługodawcę, po dobrowolnej rejestracji przez Usługobiorcę. To zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Portalu, w którym są gromadzone i utrzymywane dane podane przez Usługobiorcę, dane dotyczące aktywności Usługobiorcy, informację o rezerwacjach i zamówieniach Usług, dokonanych płatnościach.

2.8. Usługi świadczone drogą elektroniczną – usługi świadczone przez Usługodawcę tj. utrzymanie Konta, udostępnianie Usługobiorcą infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do zamieszczania Wpisów na Koncie, ich prezentowania oraz wyszukiwania i dokonywania rezerwacji, zakupu Usług.

2.9. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – umowa świadczenia usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą na warunkach określonych w Regulaminie, dotycząca usług elektronicznych oferowanych w ramach Portalu.

3.0. Usługa- usługa świadczona przez Usługobiorcę prezentowana lub sprzedawana za pośrednictwem Portalu.

3.1. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu lub Usługi zawarta pomiędzy Usługobiorcą a Użytkownikiem.

3.2. Certyfikat jakości ZONEKIDS.PL – uznaniowo przyznany Usługobiorcy przez Usługodawcę certyfikat promujący kolejność wyświetlania ogłoszeń umieszczonych na Portalu przez Usługobiorcę.

3.3. Klauzula informacyjna– dokument informujący o warunkach, celach, zakresie, prawach i zasadach przetwarzania danych osobowych Usługobiorców, dostępna pod adresem ul. Zimorodka 16, 71-779 Szczecin oraz na stronie internetowej ZONEKIDS.PL w zakładce Pliki cookies.

3.4. Kalendarz do rezerwacji – narzędzie, za pomocą którego Usługodawca uzyskuje możliwość wpisywania rezerwacji oferowanych usług, określania oferowanych usług oraz godzin, w jakich usługi są przez Usługodawcę świadczone.

3.5. Pakiet FREE KIDS – bezpłatna usługa dostępna dla Usługobiorców po zarejestrowaniu się na Portalu poprzez utworzenie bezpłatnego Konta.

3.6. Pakiet – oferowany przez Usługodawcę odpłatny pakiet START KIDS lub pakiet FULL KIDS, umożliwiający uzyskanie przez Usługobiorcę dodatkowych funkcjonalności na Portalu, po jego wykupieniu przez Usługobiorcę.

3.7. Rezerwacja – oświadczenie woli Użytkownika złożone za pośrednictwem Portalu w przedmiocie rezerwacji Usługi świadczonej przez Usługobiorcę w konkretnym terminie, po wypełnieniu odpowiedniego formularza.

3.8. Newsletter – to informacje dotyczące usług, promocji i nowości na Portalu, cyklicznie przesyłane za pomocą poczty elektronicznej Użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę.

3.9. Blog – cześć Portalu prowadzona przez Usługodawcę zawierająca wpisy/artykuły dotyczące tematyki parentingowej zamieszczane przez Usługodawcę.

4.0. PayU – instytucja płatnicza PayU Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, wykonująca usługę płatniczą PayU związaną z zapłatą należności za zamawiane przez Użytkownika za pośrednictwem Portalu usługi oferowane przez Usługobiorców na Portalu. Płatność jest realizowana w sposób wskazany przez Użytkownika. Szczegóły i regulamin płatności za pośrednictwem serwisu PayU dostępne są na stronie internetowej www.payu.pl. Usługobiorca w celu korzystania z płatności PayU zobowiązany jest do zawarcia z PayU odrębnej umowy, w skład której wchodzą warunki świadczenia usług płatniczych wydane przez PayU.

 

3. USŁUGI

 

3.1.  W ramach Portalu Usługodawca świadczy następujące usługi:

a) usługa automatyczna i bezpłatna, dostępna dla Użytkowników, polegająca na możliwości przeglądania przez Usługobiorcę lub Użytkownika wpisów i informacji zamieszczonych na Portalu, dodawanie opinii i komentarzy na temat Usług i Produktów oferowanych przez Usługobiorców,

b) usługa umożliwiająca Użytkownikom skontaktowanie się z Usługobiorcą drogą mailową przy użyciu przycisku „Wyślij wiadomość” znajdującym się na wizytówce Usługobiorcy.

b) usługa dostępna dla Użytkownika polegająca na możliwości rezerwacji i zakupu Usług oferowanych przez tych Usługobiorców, którzy wykupili odpowiedni Abonament,

c) bezpłatna usługa w ramach Pakietu FREE KIDS, dostępna dla Usługobiorców, polegająca na możliwości utworzenia przez Usługobiorcę Konta, poprzez dobrowolną rejestrację w celu utworzenia Konta, co umożliwi uzyskanie dostępu do szerszej funkcjonalności Portalu, w tym m.in. uzyskania Certyfikatu jakości ZONEKIDS.PL;

d) odpłatne usługi, dostępne dla Usługobiorcy po wykupieniu odpowiedniego Pakietu albo za dodatkową odpłatnością, polegające na:

-        promowaniu na Portalu (na blogu) przez Usługodawcę artykułu reklamującego usługi oferowane przez Usługobiorcę,

-        promowaniu na Portalu przez Usługodawcę usług oferowanych przez Usługobiorcę,

-        udostępnieniu Usługobiorcy Kalendarza do rezerwacji;

-        innych usługach określonych każdorazowo w Załączniku nr 1.

e) odpłatna usługa polegająca na umożliwieniu dokonywania płatności przez Użytkownika za pomocą bankowości internetowej za pośrednictwem serwisu PayU przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą, dostępna dla Usługobiorcy po wykupieniu odpowiedniego Pakietu i spełnieniu warunków wymaganych przez PayU wskazanych w umowie zawartej przez Usługobiorcę z PayU, w tym zapłacie na rzecz PayU wymaganej prowizji od każdej płatności online.

 

4. USŁUGI BEZPŁATNE

 

4.1. W ramach Portalu Usługodawca świadczy usługi bezpłatne polegające na możliwości przeglądania przez Usługobiorcę lub Użytkownika wpisów i informacji zamieszczonych na Portalu, przeglądanie Bloga, dodawania opinii i komentarzy. Opinie są wystawiane przez Użytkowników w postaci 5 stopniowych skali (końcowa ocena jest wypadkową 5 skali).W celu korzystania z tej usługi, Użytkownik lub Usługobiorca nie są zobowiązani do rejestrowania się na Portalu lub zakładania odpowiedniego konta.

4.2. Usługodawca w ramach usługi nieodpłatnej umożliwia również dokonywanie przez Użytkownika rezerwacji Usług oferowanych przez Usługobiorców i zamawianie (dokonanie zakupu) przez Użytkownika Usług oferowanych przez Usługobiorców na Portalu, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w zdaniu drugim. Możliwość dokonania przez Użytkownika rezerwacji i zamówienia Usług dotyczy wyłącznie Usług oferowanych przez tych Usługobiorców, którzy posiadają wykupiony odpowiedni Pakiet, zapewniający taką możliwość oraz spełniających wszelkie wymagane warunki związane z dokonywaniem płatności za pośrednictwem serwisu PayU.

4.3. Użytkownik uprawniony jest do dokonania rezerwacji oferowanych przez Usługobiorcę usług poprzez kliknięcie przycisku „Rezerwuje”. Użytkownik uprawniony jest do dokonania zakupu zarezerwowanych Usług poprzez wybór formy płatności „Wybierz  płatność” oraz poprzez wypełnienie formularza związanego z zamówieniem. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól formularza, Użytkownik ma możliwość kliknięcia przycisku „Płacę”, co jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia usługi oraz z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługobiorcą. Po złożeniu zamówienia, Użytkownik otrzyma wiadomość sms z potwierdzeniem zawarcia umowy z Usługobiorcą, zawierającą dane Użytkownika i dane dokonanego zamówienia. Z chwilą złożenia zamówienia, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty oznaczonej ceny za zamówioną usługę na wskazany rachunek bankowy Usługobiorcy. Użytkownik uprawniony jest do zapłaty ceny przy wykorzystaniu bankowości internetowej za pośrednictwem serwisu PayU, zgodnie z postanowieniami pkt 7 poniżej. Brak dokonania zakupu, to jest rezygnacja z zakupu przez kliknięciem przycisku „Płacę” powoduje anulowanie rezerwacji.

4.4. Usługodawca nie jest stroną Umowy sprzedaży Usług zawieranych za pośrednictwem Portalu pomiędzy Użytkownikami a Usługobiorcami, ani też nie świadczy tych Usług. Każdorazowo Stroną Umowy jest wskazany w danym Ogłoszeniu Usługobiorca, którego Usługa jest przedmiotem Umowy sprzedaży oraz Użytkownik dokonujący jej zakupu. Umowy sprzedaży są wykonywane na zasadach i w terminach wskazanych w Ogłoszeniach zamieszczanych na Portalu przez poszczególnych Usługobiorców.

4.5. Regulamin niniejszy nie stanowi ogólnych warunków umowy ani wzorca umowy zawieranej pomiędzy Usługobiorcą, a Użytkownikiem.

 

5. PAKIET FREE KIDS

 

5.1. W ramach Portalu Usługobiorca uprawniony jest do skorzystania z bezpłatnych usług świadczonych w ramach Pakietu FREE KIDS, w szczególności z możliwości prezentacji pełnej oferty Usługobiorcy i bezpośredniego kontaktu z innymi Usługobiorcami.  Szczegółowy opis usług świadczonych w ramach Pakietu FREE KIDS zawarty został w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. W celu uzyskania dostępu do usług mieszczących się w Pakiecie FREE KIDS Usługobiorca może utworzyć Konto, zgodnie z postanowieniami poniższych ustępów.

5.2. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie czterech kolejnych kroków przez Usługobiorcę: (1) wypełnienie Formularza Rejestracji, (2) zapoznanie się z Regulaminem oraz Klauzulą informacyjną i zaakceptowanie ich treści, (3) kliknięcie pola „Zarejestruj się”, (4), potwierdzenie chęci utworzenia Konta i wyboru Pakietu FREE KIDS poprzez kliknięcie w link potwierdzający, przesłany Usługobiorcy przez Usługodawcę na podany w Formularzu Rejestracji adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, państwo), adres poczty elektronicznej, wiek (w przypadku osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej) oraz hasło. W przypadku Usługobiorców prowadzących działalność gospodarczą niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

5.3. Usługa korzystania z Konta i z Pakietu FREE KIDS świadczona jest przez Usługodawcę przez czas określony tj.12 miesięcy. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@zonekids.pl lub pisemnie na adres: Zimorodka 16, 71-779 Szczecin lub poprzez znajdująca się na Portalu zakładkę „usuń konto”.

5.4. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, zawieszenia Konta na czas nieokreślony poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@zonekids.pl lub pisemnie na adres: Zimorodka 16, 71-779 Szczecin lub poprzez znajdująca się na Portalu zakładkę „dezaktywuj konto”. W przypadku zawieszenia Konta profil Usługobiorcy zostanie ukryty na Portalu oraz zostanie wyłączona możliwość logowania Usługobiorcy, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych danych i ustawień Konta.

5.5. Możliwości usunięcia / zawieszenia Konta, o których mowa w pkt 5.3. i 5.4. powyżej dotyczą sytuacji, w której Usługobiorca korzysta wyłącznie z Pakietu FREE KIDS. W przypadku korzystania z Abonamentów, Konto usuwane jest po wygaśnięciu Abonamentu, chyba że Usługobiorca wyrazi wolę dalszego pozostawienia Konta i korzystania z Pakietu FREE KIDS.

5.6. Po zarejestrowaniu i założeniu Konta oraz wyboru Pakietu FREE KIDS, dostępna jest usługa umieszczenia na Portalu przez Usługobiorców ogłoszenia promującego w szczególności usługi, zajęcia, miejsca lub ciekawostki wyłącznie o tematyce przeznaczonej dla rodziców i dzieci.

5.6.1. Umieszczenie ogłoszenia przez Usługobiorcę wymaga wypełnienia lub zaznaczenia aktywnych pól na stronie Portalu wyświetlanych kolejno przy dokonywaniu poszczególnych czynności dotyczących dodania ogłoszenia, tj. wybrania kategorii, dodania zdjęć, opisu, dodatkowych opcji, ilości, ceny i innych danych zgodnie ze wskazaniami formularza (w tym określenia, czy jest to usługa cykliczna ze zdefiniowanym grafikiem czy bazująca na pakietach) - z tym, że pola formularza obowiązkowe do zaznaczenia są odpowiednio zaznaczone.

5.6.2. Usługodawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie ogłoszenia i jednocześnie przyjmuje ogłoszenie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania ogłoszenia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Usługobiorcy przez Usługodawcę wiadomości e-mail na podany w trakcie rejestracji adres poczty elektronicznej Usługobiorcy.

5.6.3. Usługodawca ma prawo odmówić umieszczenia ogłoszeń zawierających w szczególności sformułowania wulgarne i obraźliwe, niezgodnych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego, naruszających dobre obyczaje, reklamujących serwisy konkurencyjne wobec Usługodawcy lub promujących usługi, zajęcia, miejsca, ciekawostki lub artykuły o tematyce niezwiązanej z rodzicami i dziećmi. Odmowa umieszczenia ogłoszenia następuje poprzez przesłanie Usługobiorcy przez Usługodawcę wiadomości e-mail na podany w trakcie rejestracji adres poczty elektronicznej Usługobiorcy, w treści której Usługodawca wskazuje przyczynę odmowy.

5.7. W ramach Konta i Pakietu FREE KIDS dostępna jest usługa dodawania opinii i komentarzy. Opinie są wystawiane przez Użytkowników w postaci 5 stopniowych skali (końcowa ocena jest wypadkową 5 stopniowej skali).

5.8. W ramach Konta możliwe jest otrzymanie przez Usługobiorcę Certyfikatu jakości ZONEKIDS.PL, przyznawanego przez Usługodawcę. W celu uzyskania Certyfikatu jakości ZONEKIDS.PL Usługobiorca składa wniosek do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: certyfikat@zonekids.pl lub pisemnie na adres: Zimorodka 16, 71-779 Szczecin. Usługodawca podejmuje uznaniową decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania Usługobiorcy Certyfikatu jakości ZONEKIDS.PL, kierując się w szczególności opinią Usługobiorcy na Portalu i komentarzami Usługobiorców. Usługodawca powiadamia Usługobiorcę o przyznaniu bądź odmowie przyznania Certyfikatu jakości ZONEKIDS.PL za pośrednictwem adresu e-mail. Odmowa przyznania Certyfikatu jakości ZONEKIDS.PL nie wymaga uzasadnienia. Z chwilą otrzymania Certyfikatu jakości ZONEKIDS.PL na Koncie Usługobiorcy uwidoczniony zostaje Certyfikat jakości ZONEKIDS.PL oraz zostanie wygenerowany certyfikat z nazwą Usługobiorcy i datą otrzymania certyfikacji.  Usługodawca uprawniony jest w każdej chwili do odebrania Usługobiorcy Certyfikatu jakości ZONEKIDS.PL, w szczególności w przypadkach określonych w pkt 4.4 Regulaminu. Odebranie Usługobiorcy Certyfikatu jakości ZONEKIDS.PL wymaga uzasadnienia przez Usługodawcę.

5.9. W ramach Konta i Pakietu FREE KIDS możliwe jest dodawanie przez Usługobiorców linków odsyłających do kont Usługobiorców założonych w SOCIAL MEDIA.

5.10. W ramach Konta i Pakietu FREE KIDS możliwe jest również dodawanie na Portalu przez Usługobiorcę Galerii zdjęć, Galerii video, Oferty Usługobiorcy w formacie pdf, Cennika usług, Informacji dodatkowych, oraz dodawanie plików do pobrania. Dodawanie odbywać się będzie poprzez wypełnienie lub zaznaczenie aktywnych pól na stronie Portalu, wyświetlanych kolejno przy dokonywaniu czynności, o których mowa w zdaniu pierwszym. Postanowienia ust. 5.6.3. powyżej mają odpowiednie zastosowanie.

 

6. USŁUGI ODPŁATNE

 

6.1. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy usługi odpłatne, po wykupieniu przez Usługobiorcę od Usługodawcy odpowiedniego Abonamentu.

6.2. Wykupienie Abonamentu przez Usługobiorcę możliwe jest po uprzednim zarejestrowaniu się na Portalu i utworzeniu Konta, o którym mowa w pkt. 5 niniejszego Regulaminu. Wykupienie Abonamentu zawierającego konkretny pakiet następuje poprzez dokonanie wyboru odpowiedniego pakietu (START KIDS, FULL KIDS) i kliknięcie pola „Zamawiam i płacę”, co jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, w ramach której Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia na rzecz Usługobiorcy usług określonych w opisie wybranego pakietu usług, zaś Usługobiorca do zapłaty ceny za wybrany odpłatny pakiet.

6.3. Szczegółowy opis poszczególnych Abonamentów zawarty został w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. W ramach odpłatnych Abonamentów, Usługobiorcy przysługują jednocześnie te funkcjonalności, które stanowią bezpłatne usługi mieszczące się w pakiecie FREE KIDS.

6.4. Abonament ważny jest przez okres 12 miesięcy od dnia zapłaty ceny za Abonament. Każda ze Stron uprawniona jest do wcześniejszego wypowiedzenia Abonamentu, z zachowaniem 14 – dniowego okresu wypowiedzenia, z ważnych powodów. W takim przypadku cena uiszczona za Abonament ulegnie proporcjonalnemu zwrotowi za niewykorzystany okres na rzecz Usługobiorcy, w terminie 30 dni od dnia wygaśnięcia Abonamentu.

6.5. W ramach dostępnych AbonamentówUsługodawca zapewnia świadczenie usług wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

6.6. Udostępnienie Usługobiorcy Kalendarza do rezerwacji. W ramach tej usługi Usługobiorca będzie posiadał możliwość wpisywania rezerwacji oferowanych usług, określania oferowanych usług oraz godzin, w jakich usługi są przez Usługodawcę świadczone. Usługa ta jest objęta Abonamentem, o którym mowa w pkt 6.2.

6.7. Świadczenie usług odpłatnych objętych Abonamentem rozpoczyna się po utworzeniu przez Usługobiorcę Konta, wyborze odpowiedniego Pakietu oraz dokonaniu zapłaty ceny za wybrany Pakiet. Przyjmuje się, że dniem dokonania zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy. Usługobiorca zobowiązany jest do zapłaty ceny za wybrany Pakiet z góry w terminie do 5 dnia danego miesiąca kalendarzowego. Faktura przesyłana będzie w formacie pdf, drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę przy rejestracji Konta.

6.8. Poza usługami objętymi Abonamentem, o którym mowa w pkt 6.2, Usługobiorca ma również możliwość nabycia usług dodatkowo płatnych określonych w pkt 6.9 oraz 6.10. Usługi te nabyć mogą jedynie Usługobiorcy, którzy wykupili jeden z Abonamentów, o których mowa w pkt 6.2.

6.9. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy usługę odpłatną w postaci promowania na Portalu (na Blogu) przez Usługodawcę artykułu reklamującego usługi oferowane przez Usługobiorcę, wyłącznie o tematyce przeznaczonej dla rodziców i dzieci. W ramach tej usługi, Usługobiorca uprawniony jest do zamawiania u Usługodawcy przygotowywanych przez Usługodawcę artykułów promujących oferowane przez Usługobiorcę usługi. Artykuły umieszczane będą przez Usługodawcę na Blogu prowadzonym na Portalu. W celu dokonania zamówienia artykułu, Usługobiorca zobowiązany jest wysłać wiadomość e-mail do Usługodawcy na adres info@zonekids.pl w której w sposób rzetelny, kompletny i zgodny ze stanem faktycznym wskaże jakie usługi (miejsca, eventy) ma promować artykuł, jakie treści powinny się w nim znaleźć. Do zamieszczanych artykułów odpowiednie zastosowanie znajdzie pkt 5.6.3. powyżej. Usługa ta nie jest objęta jednym Abonamentów, o których mowa w pkt 6.2..Wynagrodzenie Usługodawcy za wskazaną usługę określone jest w odrębnej umowie zawartej pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą.

6.10. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy usługę odpłatną w postaci promowania na Portalu przez Usługodawcę usług oferowanych przez Usługobiorcę, wyłącznie o tematyce przeznaczonej dla rodziców i dzieci. Reklama oferowanych przez Usługobiorcę konkretnych usług wyświetlana będzie przez 7 dni w nagłówku strony www.zonekids.pl oraz w miejscu „Atrakcje na dzisiaj”. W celu dokonania zamówienia promowania konkretnych usług, Usługobiorca zobowiązany jest wysłać wiadomość e-mail do Usługodawcy na adres info@zonekids.pl, w której w sposób rzetelny, kompletny i zgodny ze stanem faktycznym wskaże jakie usługi (miejsca, eventy) mają być promowane. Usługa ta nie jest objęta jednym Abonamentów, o których mowa w pkt 6.2. Wynagrodzenie Usługodawca za wskazaną usługę oraz szczegółowe zasady jej realizacji określone są w odrębnej umowie zawartej pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą.

 

7. PŁATNOŚCI DOKONYWANE POPRZEZ SYSTEM PAYU

 

7.1. Po wykupieniu odpowiedniego Abonamentu, Usługobiorca uzyskuje możliwość przyjmowania płatności dokonywanych przez Użytkowników płatności za oferowane przez Usługobiorcę usługi, za pomocą bankowości internetowej za pośrednictwem serwisu PayU przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą. Obsługa płatności realizowana jest przez PayU. Płatność realizowana jest w sposób wskazany przez Użytkownika.

7.2. Szczegóły i regulamin płatności za pośrednictwem serwisu PayU dostępne są na stronie internetowej www.payu.pl. Usługobiorca w celu korzystania z płatności PayU zobowiązany jest do zawarcia z PayU odrębnej umowy, w skład której wchodzą warunki świadczenia usług płatniczych wydane przez PayU oraz musi spełniać wymagania wskazane w tych warunkach.

7.3. W sytuacji dokonywania przez Użytkownika płatności za pośrednictwem serwisu PayU, Użytkownik zostaje przekierowany poza stronę internetową Portalu w celu dokonania płatności.

 

8. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 

8.1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Portalu.

8.2. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nienależyte działanie Portalu i nie udziela jakiejkolwiek gwarancji w tym zakresie. Usługodawca nie gwarantuje osiągnięcia określonego celu lub realizacji celów biznesowych Usługobiorców w szczególności nie odpowiada za przeszkody w świadczeniu usługi spowodowane:

a) nieprawidłowym funkcjonowaniem komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z możliwością dostępu do sieci Internet Usługobiorcy,

b) nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej Usługobiorcy,

c) nieprawidłowym funkcjonowaniem łącza internetowego Usługobiorcy,

d) działaniami osób trzecich,

e) spowodowane przyczynami niezależnymi od Usługodawcy,

f) spowodowane brakiem spełnienia przez Usługobiorcę wymagań wskazanych w warunkach świadczenia usług płatniczych wydanych przez PayU.

8.3. Usługodawca nie odpowiada za ujawnienie osobom trzecim przez Usługobiorcę loginu lub hasła do Konta oraz za treść korespondencji, komentarzy, ogłoszeń, opinii lub artykułów przesyłanych przez Usługobiorców za pośrednictwem Portalu.

8.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi, w tym stałego lub czasowego zablokowania dostępu do Konta, usuwania treści ogłoszeń, artykułów, zdjęć, komentarzy, opinii z Portalu w szczególności w przypadku:

a) podania przez Usługobiorcę w Formularzu Rejestracji nieprawdziwych danych lub braku niezwłocznej aktualizacji danych w przypadku ich zmiany,

b) umieszczenia ogłoszeń, komunikatów, komentarzy, zdjęć, artykułów, opinii itp. zawierających sformułowania wulgarne i obraźliwe, niezgodnych z prawem, naruszających dobra osobiste, prawa autorskie lub własności intelektualnej Usługodawcy lub osób trzecich, naruszających zasady współżycia społecznego, naruszających dobre obyczaje, reklamujących serwisy konkurencyjne wobec Usługodawcy lub promujących usługi, zajęcia, miejsca, ciekawostki lub artykuły o tematyce niezwiązanej z dziećmi i rodzicami.

c) korzystania z Portalu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa,

8.5. Usługodawca ma prawo do cyklicznych uaktualnień Portalu oraz zasobów technologicznych służących do realizacji usługi. W trakcie trwania prac aktualizacyjnych dostęp do Portalu lub Konta może być czasowo ograniczony.

8.6. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za realizację usług płatniczych przez PayU.

8.7. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za realizację umów sprzedaży zawieranych przez Użytkowników z Usługobiorcami, jak również Usługodawca nie jest stroną tych umów.

 

9. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY

 

9.1. Usługobiorca zobowiązany jest do podania w Formularzu Rejestracji prawdziwych i własnych danych, a w przypadku zmiany tych danych jest zobowiązany do niezwłocznej ich aktualizacji.

9.2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.

9.3. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

9.4. Usługobiorca nie może przenosić praw przysługujących mu z tytułu zawarcia umowy z Usługodawcą bez pisemnej zgody Usługodawcy.

9.5. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę w Formularzu Rejestracji jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do założenia Konta skutkuje brakiem dostępu do pełnej funkcjonalności Portalu.

 

10. REKLAMACJA

 

10.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usługi przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Portalu Usługobiorca może składać:

a)    pisemnie na adres: ul.Zimorodka 16, 71-779 Szczecin;

b)   telefonicznie pod numerem telefonu: 501 576 596

c)    w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@zonekids.pl .

d)   w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie Portalu w zakładce Kontakt.

10.2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; (3) danych kontaktowych składającego reklamację; oraz (4) rodzaj i numer wersji używanej przeglądarki internetowej. Reklamacja dotycząca faktury VAT powinna zawierać numer, kwotę oraz datę wystawienia faktury VAT. Wymogi podane w zdaniach poprzedzających mają formę jedynie zaleceń, mających ułatwić i przyspieszyć rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z ich pominięciem.

10.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

11. POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY PRZEZ UŻYTKOWNIKA

 

11.1. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej z Usługobiorcą za pośrednictwem Portalu, bez podawania przyczyny.

11.2. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia przez Użytkownika Usługobiorcy oświadczenia o odstąpieniu, przed upływem terminu na odstąpienie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

12.1. Wymagania techniczne niezbędne do niezakłóconej współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 5.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 15.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 19.0.0 i wyższej; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies.

12.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa. Usługodawca poinformuje Usługobiorców o wszelkich zmianach Regulaminu poprzez umieszczenie komunikatu na Portalu, obejmującego zakres zmian.

12.3. Wszelkie osobiste i majątkowe prawa autorskie do Portalu należą do Usługodawcy. Poprzez korzystanie z Portalu, Usługobiorca nie nabywa osobistych i majątkowych praw autorskich do Portalu w jakimkolwiek zakresie.

12.4. Prawem właściwym dla realizacji usługi i funkcjonowania Portalu jest prawo polskie.

12.5. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Szczecinie.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Portalu ZONEKIDS.PL

Określający szczegółowe usługi zawarte w Pakietach FREE KIDS, START KIDS i FULL KIDS.

 

1. Usługi zawarte w Pakiecie FREE KIDS:

 

2. Usługi zawarte w Pakiecie START KIDS:

 

3. Usługi zawarte w Pakiecie FULL KIDS: 


Zapisz się do newslettera

Otrzymuj kupony rabatowe, dowiedz się pierwszy o aktualnych wydarzeniach, nowościach i promocjach. Dołącz do nas i korzystaj z wyjątkowych okazji!