1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem"), stanowi integralną część łączącej strony Umowy o świadczenie usług portalu internetowego ZONEKIDS.PL (zwany dalej "Portalem"). Regulamin określa zasady dostępu do treści oraz korzystania z Portalu, w tym prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców Portalu.

1.2. Portal działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności w szczególności na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Klauzuli informacyjnej opublikowanej na stronie Portalu, która stanowi integralną część Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

1.4. Usługobiorca poprzez korzystanie z Portalu w jakiejkolwiek formie oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą informacyjną opublikowaną na stronie Portalu, akceptuje w całości jej treść oraz treść niniejszego Regulaminu.

1.5. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Portalu także dobrowolną i odpłatną usługę, której przedmiotem jest umieszczanie na Portalu przez zarejestrowanych Usługobiorców ogłoszeń i artykułów promujących w szczególności usługi, zajęcia, miejsca lub ciekawostki wyłącznie o tematyce przeznaczonej dla rodziców i dzieci.

1.6. Usługobiorca poprzez korzystanie z Portalu w jakiejkolwiek formie oświadcza, że akceptuje w całości Regulamin.

2. DEFINICJE

2.1. Portal – strona internetowa ZONEKIDS.PL zawierająca bazę ogłoszeń i artykułów promujących w szczególności usługi, zajęcia, miejsca, lub ciekawostki wyłącznie o tematyce przeznaczonej dla rodziców i dzieci.  

2.2. Usługodawca – ZONEKIDS.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie 71-779 przy ul.Zimorodka 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000743908, NIP: 8571758042, REGON: 380957114, adres poczty elektronicznej: info@zonekids.pl .

2.3. Usługobiorca – każdy podmiot korzystający z Portalu w jakiejkolwiek formie, z zastrzeżeniem, że dobrowolnej rejestracji za pośrednictwem Formularza Rejestracji i utworzenia Konta, umożliwiającego dostęp do pełnej funkcjonalności Portalu, może dokonać jedynie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

2.4. Formularz Rejestracji – interaktywny formularz dostępny na Portalu, umożliwiający Usługobiorcy utworzenie Konta i uzyskanie dostępu do pełnej funkcjonalności Portalu.

2.5. Formularz Ogłoszenia - interaktywny formularz dostępny na Portalu po założeniu Konta, umożliwiający Usługobiorcy umieszczenie na Portalu ogłoszenia promującego w szczególności usługi, zajęcia, miejsca lub ciekawostki wyłącznie o tematyce przeznaczonej dla rodziców i dzieci.

2.6. Konto – część Portalu skonfigurowana i udostępniona dla Usługobiorcy, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę w Formularzu Rejestracji, dostępna pod indywidulanym adresem internetowym za pośrednictwem dedykowanego linka, przekazanego Usługobiorcy przez Usługodawcę, po dobrowolnej rejestracji przez Usługobiorcę.

2.7. Certyfikat jakości ZONEKIDS.PL – uznaniowo przyznany Usługobiorcy przez Usługodawcę certyfikat promujący kolejność wyświetlania ogłoszeń umieszczonych na Portalu przez Usługobiorcę.

2.8. Klauzula informacyjna– dokument informujący o warunkach, celach, zakresie, prawach i zasadach przetwarzania danych osobowych Usługobiorców, dostępna pod adresem ul. Zimorodka 16, 71-779 Szczecin.

3. USŁUGI

3.1 Usługa korzystania z Portalu jest realizowana automatycznie i bezpłatnie, z zastrzeżeniem pkt 3.2.

3.2 Usługobiorca dla uzyskania dostępu do szerszej funkcjonalności Portalu może dokonać dobrowolnej rejestracji w celu utworzenia Konta.

3.2.1. W ramach Portalu Usługobiorca może utworzyć Konto Premium:

Konto Premium – bezpłatna usługa, w ramach której Usługobiorca uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Portalu, w szczególności możliwość prezentacji pełnej oferty Usługobiorcy i bezpośredniego kontaktu z innymi Usługobiorcami.

3.2.2. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie czterech kolejnych kroków przez Usługobiorcę: (1) wypełnienie Formularza Rejestracji, (2) zapoznanie się z Regulaminem oraz Klauzulą informacyjną i zaakceptowanie ich treści, (3) kliknięcie pola „Zarejestruj się”, (4), potwierdzenie chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający, przesłany Usługobiorcy przez Usługodawcę na podany w Formularzu Rejestracji adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, państwo), adres poczty elektronicznej, wiek (w przypadku osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej) oraz hasło. W przypadku Usługobiorców prowadzących działalność gospodarczą niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

3.2.3. Usługa korzystania z Konta świadczona jest przez Usługodawcę przez czas określony tj.6 miesięcy. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@zonekids.pl lub pisemnie na adres: Zimorodka 16, 71-779 Szczecin lub poprzez znajdująca się na Portalu zakładkę „usuń konto”.

3.2.4. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, zawieszenia Konta na czas nieokreślony poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@zonekids.pl lub pisemnie na adres: Zimorodka 16, 71-779 Szczecin lub poprzez znajdująca się na Portalu zakładkę „dezaktywuj konto”. W przypadku zawieszenia Konta profil Usługobiorcy zostanie ukryty na Portalu oraz zostanie wyłączona możliwość logowania Usługobiorcy, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych danych i ustawień Konta.

3.3. Po zarejestrowaniu i założeniu Konta, dostępna jest usługa umieszczenia na Portalu przez Usługobiorców ogłoszenia promującego w szczególności usługi, zajęcia, miejsca lub ciekawostki wyłącznie o tematyce przeznaczonej dla rodziców i dzieci.

3.3.1. Umieszczenie ogłoszenia następuje po wykonaniu przez Usługobiorcę łącznie dwóch kolejnych kroków: (1) wypełnienie Formularza Ogłoszenia w zakładce „Dodaj ogłoszenie” i (2) kliknięcie pola „Wyślij”.

3.3.2. Usługodawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie ogłoszenia i jednocześnie przyjmuje ogłoszenie do realizacji, z zastrzeżeniem pkt 3.3.3. Potwierdzenie otrzymania ogłoszenia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Usługobiorcy przez Usługodawcę wiadomości e-mail na podany w trakcie rejestracji adres poczty elektronicznej Usługobiorcy.

3.3.3. Usługodawca ma prawo odmówić umieszczenia ogłoszeń zawierających w szczególności sformułowania wulgarne i obraźliwe, niezgodnych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego, naruszających dobre obyczaje, reklamujących serwisy konkurencyjne wobec Usługodawcy lub promujących usługi, zajęcia, miejsca, ciekawostki lub artykuły o tematyce niezwiązanej z rodzicami i dziećmi. Odmowa umieszczenia ogłoszenia następuje poprzez przesłanie Usługobiorcy przez Usługodawcę wiadomości e-mail na podany w trakcie rejestracji adres poczty elektronicznej Usługobiorcy, w treści której Usługodawca wskazuje przyczynę odmowy.

3.3.4. Usługobiorca ma możliwość uzyskania Certyfikatu jakości ZONEKIDS.PL Umieszczenie ogłoszeń w Portalu następuje według poniższej kolejności:

1. KONTO PREMIUM ze Certyfikatem jakości ZONEKIDS.PL

2. KONTO PREMIUM

3.4. W ramach Konta Premium dostępna jest usługa dodawania opinii i komentarzy. Opinie są wystawiane przez Usługobiorców w postaci 5 stopniowych skali (końcowa ocena jest wypadkową 5 skali).

3.5. W ramach Konta Premium możliwe jest otrzymanie przez Ceryfikatu jakośći ZONEKIDS.PL, przyznawanego przez Usługodawcę. W celu uzyskania Certyfikatu jakości ZONEKIDS.PL Usługobiorca składa wniosek do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: certyfikat@zonekids.pl lub pisemnie na adres: Zimorodka 16, 71-779 Szczecin. Usługodawca podejmuje uznaniową decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania Usługobiorcy Certyfikatu jakości ZONEKIDS.PL, kierując się w szczególności opinią Usługobiorcy na Portalu i komentarzami Usługobiorców. [SŚ1] Usługodawca powiadamia Usługobiorcę o przyznaniu bądź odmowie przyznania Certyfikatu jakości ZONEKIDS.PL za pośrednictwem adresu e-mail. Odmowa przyznania Certyfikatu jakości ZONEKIDS.PL nie wymaga uzasadnienia. Z chwilą otrzymania Certyfikatu jakości ZONEKIDS.PL na Koncie Usługobiorcy uwidoczniony zostaje Certyfikat jakości  ZONEKIDS.PL oraz zostanie wygenerowany certyfikat z nazwą Usługobiorcy i datą otrzymania certyfikacji.  Usługodawca uprawniony jest w każdej chwili do odebrania Usługobiorcy Certyfikatu jakości ZONEKID.PL, w szczególności w przypadkach określonych w pkt 4.4 Regulaminu. Odebranie Usługobiorcy Certyfikatu jakości ZONEKIDS.PL wymaga uzasadnienia przez Usługodawcę.

3.6. W ramach Konta Premium możliwe jest dodawanie przez Usługobiorców linków odsyłających do kont Usługobiorców założonych w SOCIAL MEDIA.

4. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

4.1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Portalu.

4.2. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nienależyte działanie Portalu i nie udziela jakiejkolwiek gwarancji w tym zakresie. Usługodawca nie gwarantuje osiągnięcia określonego celu lub realizacji celów biznesowych Usługobiorców w szczególności nie odpowiada za przeszkody w świadczeniu usługi spowodowane:

a) nieprawidłowym funkcjonowaniem komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z możliwością dostępu do sieci Internet Usługobiorcy,

b) nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej Usługobiorcy,

c) nieprawidłowym funkcjonowaniem łącza internetowego Usługobiorcy,

d) działaniami osób trzecich,

e) spowodowane przyczynami niezależnymi od Usługodawcy.

4.3. Usługodawca nie odpowiada za ujawnienie osobom trzecim przez Usługobiorcę loginu lub hasła do Konta oraz za treść korespondencji, komentarzy, ogłoszeń, opinii lub artykułów przesyłanych przez Usługobiorców za pośrednictwem Portalu.

4.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi, w tym stałego lub czasowego zablokowania dostępu do Konta, usuwania treści ogłoszeń, artykułów, zdjęć, komentarzy, opinii z Portalu w szczególności w przypadku:

a) podania przez Usługobiorcę w Formularzu Rejestracji nieprawdziwych danych lub braku niezwłocznej aktualizacji danych w przypadku ich zmiany,

b) umieszczenia ogłoszeń, komunikatów, komentarzy, zdjęć, artykułów, opinii itp. zawierających sformułowania wulgarne i obraźliwe, niezgodnych z prawem, naruszających dobra osobiste, prawa autorskie lub własności intelektualnej Usługodawcy lub osób trzecich, naruszających zasady współżycia społecznego, naruszających dobre obyczaje, reklamujących serwisy konkurencyjne wobec Usługodawcy lub promujących usługi, zajęcia, miejsca, ciekawostki lub artykuły o tematyce niezwiązanej z dziećmi i rodzicami.

c) korzystania z Portalu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa,

4.5. Usługodawca ma prawo do cyklicznych uaktualnień Portalu oraz zasobów technologicznych służących do realizacji usługi. W trakcie trwania prac aktualizacyjnych dostęp do Portalu lub Konta może być czasowo ograniczony.

5. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY

5.1. Usługobiorca zobowiązany jest do podania w Formularzu Rejestracji prawdziwych i własnych danych, a w przypadku zmiany tych danych jest zobowiązany doniezwłocznej ich aktualizacji.

5.2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.

5.3. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5.4. Usługobiorca nie może przenosić praw przysługujących mu z tytułu zawarcia umowy z Usługodawcą bez pisemnej zgody Usługodawcy.

5.5. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę w Formularzu Rejestracji jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do założenia Konta skutkuje brakiem dostępu do pełnej funkcjonalności Portalu.

6. REKLAMACJA

6.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usługi przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Portalu Usługobiorca może składać:

a)    pisemnie na adres: ul.Zimorodka 16, 71-779 Szczecin;

b)   telefonicznie pod numerem telefonu: 501 576 596

c)    w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@zonekids.pl .

d)   w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie Portalu w zakładce Kontakt.

6.2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; (3) danych kontaktowych składającego reklamację; oraz (4) rodzaj i numer wersji używanej przeglądarki internetowej. Reklamacja dotycząca faktury VAT powinna zawierać numer, kwotę oraz datę wystawienia faktury VAT. Wymogi podane w zdaniach poprzedzających mają formę jedynie zaleceń, mających ułatwić i przyspieszyć rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z ich pominięciem.

6.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Wymagania techniczne niezbędne do niezakłóconej współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 5.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 15.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 19.0.0[SŚ3]  i wyższej; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies.

7.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa. Usługodawca poinformuje Usługobiorców o wszelkich zmianach Regulaminu poprzez umieszczenie komunikatu na Portalu, obejmującego zakres zmian.

7.3. Wszelkie osobiste i majątkowe prawa autorskie do Portalu należą do Usługodawcy. Poprzez korzystanie z Portalu, Usługobiorca nie nabywa osobistych i majątkowych praw autorskich do Portalu w jakimkolwiek zakresie.

7.4. Prawem właściwym dla realizacji usługi i funkcjonowania Portalu jest prawo polskie.

7.5. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Szczecinie.

Zapisz się do newslettera

Otrzymuj kupony rabatowe, dowiedz się pierwszy o aktualnych wydarzeniach, nowościach i promocjach. Dołącz do nas i korzystaj z wyjątkowych okazji!